Privacy statement

Privacy statement Léon Promotions B.V.

Léon Promotions B.V. is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17170720 en verwerkt persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een natuurlijk persoon die direct of indirect herleidbaar zijn tot die persoon of waarbij de mogelijkheid bestaat om die informatie te herleiden naar de betreffende persoon.

Met “verwerken” wordt gedoeld op alle handelingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Léon Promotions B.V. hecht belang aan de bescherming van uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op de wijze zoals beschreven in deze privacy statement. De wijze waarop Léon Promotions B.V. persoonsgegevens verwerkt, is voorts in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming, hierna ook te noemen: de “Avg”, welke per 25 mei 2018 van kracht is gegaan in alle EU-lidstaten.

1. Toepassingsbereik van deze privacy statement

1.1. Deze privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Léon Promotions B.V. persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten van Léon Promotions B.V.;
 • bezoekers van het kantoor van Léon Promotions B.V.;
 • deelnemers van de bijeenkomsten van Léon Promotions B.V.;
 • bezoekers van de websites van Léon Promotions B.V.;
 • personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van Léon Promotions B.V.;
 • personen die het contactformulier op de websites van Léon Promotions B.V. hebben ingevuld;
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met Léon Promotions B.V. contact opnemen of van wie Léon Promotions B.V. persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

1.2. Deze privacy statement verstrekt informatie over:

 • de (categorieën van) persoonsgegevens die door Léon Promotions B.V. worden verwerkt;
 • het doel en de rechtmatigheid van die verwerking;
 • de beginselen (eisen) waar de verwerking van die persoonsgegevens aan moet voldoen;
 • gevallen waarin persoonsgegevens worden gedeeld met derde partijen;
 • de plichten van Léon Promotions B.V. als verwerkingsverantwoordelijke;
 • de rechten van de betrokkenen (personen) van wie de gegevens worden verwerkt.

1.3. Léon Promotions B.V. wenst onder geen enkel beding persoonsgegevens te verwerken van minderjarigen die haar websites bezoeken. Léon Promotions B.V. kan echter niet verifiëren of de bezoekers van haar websites minderjarig zijn en adviseert personen die het ouderlijk gezag of de voogdij over een minderjarige hebben om diens online gedrag te monitoren, zodat de gegevens van die minderjarigen niet door Léon Promotions B.V. worden verwerkt.

1.4. Indien het voor u niet duidelijk is of deze privacy statement op u van toepassing is, kunt u uiteraard contact met ons opnemen op de wijze zoals omschreven in artikel 8 van deze privacy statement.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Léon Promotions B.V. verwerkt persoonsgegevens die een betrokkene zelf (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, het klantencontactformulier of door inschrijving voor de nieuwsbrief op de website van Léon Promotions B.V.) heeft verstrekt. Daarbij kunt u denken aan persoonsgegevens zoals:

 • NAW-gegevens en andere contactgegevens zoals uw e-mail adres en telefoonnummer;
 • geslacht;
 • organisatie en functie;
 • financiële en administratieve gegevens;
 • alle andere informatie die noodzakelijk is voor het doel waarvoor die informatie is verstrekt en die vrijwillig door de betrokkene aan Léon Promotions B.V. ter beschikking wordt gesteld.

2.2. Léon Promotions B.V. kan tevens persoonsgegevens verwerken die, in opdracht van en met toestemming van een betrokkene, worden opgevraagd bij of verstrekt worden door derde partijen/instanties zoals instanties die persoonsgegevens verwerken van de betrokkene en waarvan het verwerken van die persoonsgegevens noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze door Léon Promotions B.V. worden opgevraagd of aan Léon Promotions B.V. worden verstrekt.

3. Grondslagen voor de verwerking

3.1. Léon Promotions B.V. verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om aan u diensten te kunnen verlenen. Léon Promotions B.V. verwerkt persoonsgegevens voorts uitsluitend op één (of meer) van de volgende wettelijke grondslagen:

 • door u gegeven toestemming. Met toestemming wordt bedoeld; iedere vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee u aanvaardt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. De verleende toestemming kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken. Intrekking doet niets af aan de rechtmatigheid van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Léon Promotions B.V. rust;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Léon Promotions B.V., zoals fraudepreventie of marketingdoeleinden.

4. Verwerkingsdoeleinden

4.1. Léon Promotions B.V. verwerkt alle persoonsgegevens die noodzakelijk en ter zake dienend zijn om haar diensten aan u te kunnen verlenen. Dat betekent in ieder geval dat Léon Promotions B.V. persoonsgegevens verwerkt met als doel:

 • het aangaan en uitvoeren van door u en Léon Promotions B.V. gesloten overeenkomst(en) betreffende dienstverlening;
 • het verzenden van declaraties;
 • het verzenden van declaraties aan derden;
 • het onderhouden van (cliënten)contact, waaronder mede verstaan het verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie waar u om heeft verzocht.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

5.1. Léon Promotions B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen waardoor uw persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat uw persoonsgegevens onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

6. Bewaren van persoonsgegevens

6.1. Léon Promotions B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Léon Promotions B.V. hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • administratieve en financiële gegevens: 7 jaar;
 • gegevens van sollicitanten: maximaal 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • gegevens van bestaande klantrelaties: direct nadat zij verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens, behoudens de gevallen waarin Léon Promotions B.V. die gegevens op grond van een wettelijke plicht dient te bewaren;
 • gegevens die bezoekers van de website op het klantencontactformulier achterlaten: 5 jaar na vastlegging van die gegevens, tenzij door de betrokkene eerder wordt verzocht om vernietiging van die gegevens;
 • gegevens van personen die zich voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven: direct nadat zij zich hebben uitgeschreven van de nieuwsbrief.

7. Delen van persoonsgegevens

7.1. Léon Promotions B.V. kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverlenende organisaties (“verwerkers”) inschakelen om uitvoering te geven aan de verwerkingsdoeleinden zoals onder artikel 4 van dit privacy statement is omschreven. Met die verwerkers sluit Léon Promotions B.V. een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Avg daaraan stelt. Uw rechten worden door de verwerker op dezelfde wijze gewaarborgd als Léon Promotions B.V. die rechten waarborgt en zoals die rechten in dit privacy statement zijn omschreven.

7.2. Léon Promotions B.V. geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) tenzij cliënt hier toestemming voor heeft gegeven.

8. Rechten en verzoeken

8.1. U hebt als betrokkene de volgende rechten:

 • het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien deze niet langer nodig zijn voor het doel waardoor deze zijn verkregen, behoudens de gevallen waarin Léon Promotions B.V. die gegevens op grond van een wettelijke plicht dient te bewaren;
 • het recht op beperking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere organisatie;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8.2. U kunt voor verder informatie of voor het indienen van een verzoek zoals hierboven genoemd, contact opnemen met Léon Promotions B.V. door een e-mail te zenden aan: info@leonpromotions.nl .

9. Wijzigingen privacy statement

9.1. Léon Promotions B.V. kan dit privacy statement op ieder moment wijzigen. De meeste actuele versie van dit privacy statement is te allen tijde op de website van Léon Promotions B.V. gepubliceerd. Léon Promotions B.V. adviseert u daarom om met regelmaat de website van Léon Promotions B.V. te raadplegen.